Bize Ulaşın | Destek Merkezi +90 850 200 0 444

.TR Alan Adınızı Sorgulayın!

En uygun fiyatlı alan adları İsimTescil'den alınır.

BELGELİ ALAN ADI TAHSİS SÜRECİ

Belge ibraz edilerek tahsis edilebilecek olan “av.tr”, “bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr”, ve “tsk.tr” uzantılarıyla ilgili kurallar “Belgeli Tahsil Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul Esas” ile belirlenmiştir.

Belgeli Alan Adını Nasıl Alırım?
 • Tahsisi sürecinde belge sunulması gereken alan adlarına ilişkin talepte bulunan kişi ya da kuruluşların Kayıt Kuruluşları sayfasında yer alan Kayıt Kuruluşları (KK)’ndan herhangi birini tercih ederek başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında iletilen belgeler, tercih edilen KK tarafından TRABİS’e iletilir.

 • KK aracılığıyla TRABİS’e iletilen belgelerin Kurum tarafından incelenmesi sonrasında;

 • Eksik belge olduğu tespit edilmesi halinde, KK aracılığıyla başvuru sahibinden ilave bilgi ve belge talep edilir.

 • Başvurunun onaylanması halinde ise ilgili alan adı TRABİS tarafından tahsis edilir ve TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilir. KK’da başvuru sahibini bilgilendirir.

 • Başvurunun uygun bulunmaması halinde, uygun bulunmama gerekçesi ve tespit edilen eksiklikler hakkında TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilir.

 • KK da başvuru sahibini bilgilendirir. Başvuru sahibi tarafından eksik bilgi ve belgeler giderilerek, ilgili KK aracılığıyla tekrar TRABİS’e iletilebilir.

Tahsis Şartları

Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.

İstenen Belgeler
 • 1) Bireysel başvurularda;
 • •Kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.

 • 2) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda;
 • •Büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.

 • 3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;
 • •Kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

Tahsis Şartları

İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyelere tahsis edilir.

İstenen Belgeler

Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

Tahsis Şartları

Tıp doktorlarına ve doktor ortaklıklarına tahsis edilir.

İstenen Belgeler
 • 1) Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda;
 • •Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.

 • 2) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda;
 • •Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

 • 3) Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;
 • •Kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

Tahsis Şartları

Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilir.

İstenen Belgeler
 • •Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.

 • •Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

Tahsis Şartları

MEB’e, MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.

İstenen Belgeler
 • •Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.

 • •Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.

 • •Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

Tahsis Şartları

Kurum tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere tahsis edilir.

İstenen Belgeler

Kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

Tahsis Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimlere tahsis edilir.

İstenen Belgeler

Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

Tahsis Şartları

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir.

İstenen Belgeler

Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

Tahsis Şartları

Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir.

İstenen Belgeler

Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

İsimTescil’e Sık Sorulan Sorular

Sıkça sorulan soruları ve yanıtları aşağıda bulabilirsiniz

Ülkemizde hâlihazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, “.tr” (örn. domain.tr) yapısındaki alan adlarının da tahsisi yakın zamanda mümkün hale gelecektir. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne dayanarak hazırlanan "a.tr" Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar metninin 25.08.2023 tarihinde yayımlanması ile birlikte tahsis sürecine ilişkin çerçeve belirlenmiştir. Buna göre 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlayacak süreçte, var olan alan adlarının sahiplerine “.tr” uzantılı alan adlarını alabilmeleri için öncelik verilecektir (Örneğin domain.gov.tr sahibine domain.tr için öncelik tanınacaktır). Öncelik süreci tamamlandıktan sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı ile halihazırda tahsis edilen diğer belgesiz uzantılar gibi “.tr” uzantılı alan adları da tahsis edilebilecektir. Önceliklendirme esnasında üç farklı kategoride tahsis süreçleri yürütülecektir. Kategorilere dair detaylar aşağıdaki şekildedir; 1. Kategori: Bu kapsamda öncelik verilecek uzantılar Tebliğ’in 27. Maddesinde sayılan “gov.tr”, “edu.tr”, “tsk.tr”, “bel.tr”, “pol.tr”, “k12.tr” uzantılı alan adlarından 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle tahsisli olanlardır. Sayılan uzantılar için hiyerarşik sıra göz önünde bulundurularak (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir) “a.tr” yapısındaki alan adlarının tahsisleri tamamlanacaktır. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 2. Kategori kapsamındaki tahsis işlemlerine geçiş yapılacaktır. 2. Kategori: 2. kategoride, 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilecektir. Bu kapsamda üç aylık bir süre öngörülmüş olup 1. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk bir aylık süreçte başvurular alınacak (başvuru ile birlikte sayılan niteliklerin karşılandığına dair belgeler de iletilecektir) ve sonraki iki aylık süreçte ise değerlendirme ve tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 3. Kategori işlemlerine geçiş yapılacaktır. 3. Kategori: 3. kategori kapsamında uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği uygulanacak olup sırası ile Usul ve Esas’ta belirlenen “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr” uzantılı alan adlarından 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli bulunanlara öncelik verilecektir (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir). Bu kapsamda dört aylık bir süre öngörülmüş olup 2. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde başvurular alınarak talepler toplanacak ve sonraki bir aylık süreçte değerlendirme yapılarak tahsisler gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığı ilişkin duyuru yayımlanacaktır. Tüm bu sayılan kategorilerin tamamlanmasından sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı işletilerek “a.tr” yapısındaki alan adları tıpkı mevcutta tahsis edilen alan adları gibi tahsis edilebilecektir.

Belge şartı olmayan alan adları için tescil işlemi sipariş sonrası anlık olarak gerçekleştirilmektedir. Evrak ibrazı ile tescillenen alan adları için, evrakların eksiksiz olarak tarafımıza ulaşmasından itibaren 2 iş günü içerisinde tescil süreci tamamlanmaktadır.

TAKAL (Tahsise Kapalı Alan Adları), mevzuata, kamu düzenine, ülke güvenliğine, genel ahlaka, sağlığa ve emniyete aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarıdır. TAKIL (Tahsise Kısıtlı Alan Adları), tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş adlardan, şehir isimlerinden, internet kullanıcılarını aldatmaya yönelik olarak hazırlanabilecek finans kuruluşları ve devlet kurumları adlarını içeren, sahte internet alan adlarının tahsisini zorlaştırmak için bank, banka, finans, bakanlık gibi adlardan oluşmaktadır. Almak istediğiniz .tr alan adının TAKIL domain listesinde olması durumunda kayıt operatörü tarafınızdan evrak talep etme hakkına sahiptir.

.tr uzantılı alan adları satılabilir ancak İnternet Alan adı Satış işlemleri Trabis'in faaliyete geçmesinden (14 Eylül 2022) itibaren 3 yıl sonra gerçekleştirilebilecektir. Belge ile tahsis edilen alan adlarında devir (marka devri, firma devri) olması durumunda, devir belgelerinin iletilmesi halinde alan adı firma ya da şahıslar arasında aktarılabilmektedir.

Kayıt sürecinde evrak talep edilen alan adlar; av.tr, bel.tr, dr.tr, edu.tr, gov.tr, k12.tr 'dir.

Evet, isimtescil.net üyeliğiniz üzerinden Türkçe karakterli alan adı kaydedebilir ve yönetim sağlayabilirsiniz.

Alan adınıza ait transfer kodunu alarak tüm kayıt operatörleri arası aktarım sağlayabilirsiniz. Belge ile tahsisi yapılan alan adlarında da transfer işlemi transfer kodu ile yapılmaktadır.

Öne Çıkan Müşteri Deneyimleri

Murat G*****

Wordpress kurulumunu nasıl yapacağımı düşünürken, 7 dakikada otomatik kurulumumu
yaptığı için İsimtescil.net'i tavsiye ediyorum.

Beyza Ç*****

Öncesinde hiçbir deneyimim olmamasına rağmen 30 dk içinde, sadece yönlendirmeleri
takip ederek kişisel bloğumu açtım.

Gülşah Ç*****

Hızlı, güvenilir ve markalaşmış.
Ülkemizde domain denilince akla gelen örnek firma.
Destek hızları ise mükemmel ötesi!

Sizler için Buradayız

Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın

+90 850 200 0 444

7/24 Teknik Destek

destek@isimtescil.net

Ortalama 30 dakikada yanıt garantisi

Fırsat Habercisi