Evrak veya Doğrulama Gerektiren Uzantılar

.AV.TR

AV.TR ,Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklari için alt alan adıdır.

KURALLAR

[av.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TBB'ye kayıtlı avukat ya da avukat ortaklığı olması esastır.

Nasıl tescil edilir ?

".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup.margin-top-md döküman hazırlanmış ve bu dökümanlarhttp://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

[av.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türkiye Barolar Birliği‘dir.

Bir avukatın şahsen alan adı başvurusu yapması halinde, [avukatın “soyadı” ya da “adısoyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir. [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şahıs başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek 1) Av. Derya DEMİRGÖZ
1- deryademirgoz.av.tr
2- ddemirgoz-1.av.tr
3- ddemirgoz.av.tr
4- deryad.av.tr
5- demirgoz.av.tr
Örnek 2) Av. Kıvanç Demir YILMAZ
1- kıvançdemiryılmaz.av.tr
2- kivancdemiryilmaz.av.tr
3- kıvançyılmaz.av.tr
4- kivancdyilmaz.av.tr
5- kdyilmaz.av.tr
Örnek 2) Av. Kıvanç Demir YILMAZ
6- kyilmaz-1.av.tr
7- demiryilmaz.av.tr
8- kivancy.av.tr
9- yilmazkd.av.tr
10- yilmaz.av.tr

Bir avukatlık bürosu adına birkaç avukatın başvuru yapması halinde, [birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Bürosu başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek: Av. Derya DEMİRGÖZ – Av. Gül KESKİN

1- demirgoz.av.tr
2- demirgozkeskin.av.tr
3- keskindemirgöz.av.tr
4- gulkeskin-deryademirgoz.av.tr
5- gkeskin-demirgöz.av.tr
6- demirgoz-1.av.tr
7- dkeskin.av.tr
8- derya-keskin.av.tr
9- ddemirgoz-keskin.av.tr
10- gul-deryademirgoz.av.tr

Bir avukatlık ortaklığının alan adı başvurusu yapması halinde; [avukat ortaklığı avukatlarından biri ya da bir kaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Ortaklığı başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek
1- bodur-aslan-akman.av.tr
2- velibodur-ahmetakman.av.tr
3- bodur-akman-tas-mutlu-cortuk.av.tr
4- akman-1.av.tr

Alan adında Türkçe karakterler, kısaltmalar (ad ve soyaddan biri tam olarak kullanılmak şartıyla diğerinin baş harfi şeklinde), tire (-) işareti ve rakamlar kullanılabilir.

Avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişinin dışında avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, TBB İnternet sitesinde yer alan “av.tr Alan Adı Başvuru Formu”na TC kimlik numaralarının eklenmesi gerekmektedir.

Avukatlık bürosu adına yapılan başvurularda, başvuruda bulunan tüm avukatların büro adreslerinin aynı olması gerekmektedir. Adres kayıtlarında UBAp.margin-top-md (Ulusal Baro Ağı Projesi) sunucularında bulunan veritabanı esas alınır.

Alan adına başvuruda bulunan tüm avukatların açık büro adreslerinin UBAp.margin-top-md sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Büro adresi UBAp.margin-top-md sisteminde kayıtlı olmayan avukatların alan adı başvuruları reddedilir.

Her avukat mensubu olduğu avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir. Ancak aynı şahıs adına, aynı avukatlık bürosu adına ya da aynı avukatlık ortaklığı adına farklı alan adları tahsis edilemez. Mensubu olduğu avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına alınan alan adı içerisinde adı ve/veya soyadı geçen bir avukat, bu bürodan ayrılıp.margin-top-md başka bir avukatlık bürosuna ya da avukatlık ortaklığına geçerse alınan önceki alan adını iptal etmeden yeni avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına başka bir alan adı alamaz.

Avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığına mensup.margin-top-md avukatların bir ya da birkaçının ayrılması halinde ayrılan avukatların adı veya soyadı alan adında geçiyorsa, alan adı iptal edilir.

Alan adı tahsisi için, avukatın www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve TBB internet sitesindeki online başvuru formunda yer alan taahhütnameyi onaylaması gerekir. Bu taahhütnamenin bir sureti TBB’de kalır, bir sureti de başvuran kişinin e-posta adresine gönderilir. TBB'nin onayı üzerine “.tr” Alan Adı Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici veya sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık bürosunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TBB tarafından resen geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat TBB’nin veya yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması veya geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TBB av.tr Alt Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[av.tr] alan adı başvurusunda bulunan avukat, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TBB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

AV.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

 • İdari Sorumlu Degişiklik formu (kaşeli imzalı),
 • Kimlik fotokopileri.
.K12.TR

K12.TR , T.C. MEB’ ce onaylanmış okul öncesi egitim veren kurunlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar için kullanılan alan adıdır.

Bu alan adı yalnızca T.C. okul öncesi eğitim veren kreş, anaokulu, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kuruluşları tarafından kullanılacak biçimde sınırlandırılmıştır.

Kimler k12 .tr uzantılı domain kaydedebilir?

İlk, orta ve liseler
a) Devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca imzalanmış ve kaşelenmiş Alan Adı Tahsis Formu,
b) Özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı, Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ilE iletilmelidir
c) Alan adı talebinde bulunan okul öncesi eğitim veren bir kreş ise, Milli Eğitim Bakanlığı’ından veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alınmış Açılış İzin Belgeleri’ni ve Alan Adı Tahsis Formu, yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile iletilmelidir

K12.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

Devlet Okulları;

 • İdari sorunlu degişiklik formu (kaşeli imzalı)

Özel Okullar;

 • İdari sorunlu degişiklik formu (kaşeli imzalı)
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve İdari sorunlu degişiklik formu (kaşeli imzalı),
.EDU.TR

EDU.TR alt alan adı T.C. Yüksek ögretim kurumu (YÖK) tarafından tanınan yüksek çgretim kurumlarının kullanması için açılmış bir alan adıdır.

Bu alan adının kullanımı yalnızc T.C. üniversitelerinin ve yüksek öğretim kurumlarının alabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

Bu alan adının tahsili için alan adını kullana üniverstenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör yada ilgii 1.derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin “.tr” alan adı yönetimi’ ne gönderilmesi gerekmektedir.

EDU.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

A) İdari sorunlu degişiklik formu (kaşeli imzalı)

.BEL.TR

BEL.TR , T.C. İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için açılmış bir alt alan adıdır.

Bu alan adının kullanımı yalnızca T.C. belediye taşkilatlarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

Kimler bel .tr uzantılı domain kaydedebilir?

Belediyeler

a) Bu alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından antetli kağıda yazılmış imzalı ve kaşeli bir onay belgesinin “.tr” alan adı yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kurallara ek olarak “.tr” alan adı yönetiminin diger genel kuralları uygulanmaktadır.

- BEL.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN EVRAKLAR,

İdari Sorumlu Degişiklik Formu (kaşeli imzalı)

.DR.TR

Tıp.margin-top-md doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları için alt alan adıdır.

Bu alt alan, ".tr". üst düzey alan'ı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet'in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, doktorların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adının kullanımı Türk Tabipler Birliği (TTB)’ne kayıtlı doktorların, onların oluşturduğu doktor ortaklıkları, hastaneler ve sağlık bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarının kullanabilecegi biçimde sınırlandırılmıştır.

Bu alan adı yalnızca tıp.margin-top-md doktoru meslek grubuna özgü olması nedeniyle dr.tr'nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi Türk Tabipleri Birliği'ne verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.

KURALLAR:

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'ce istenen belgelerin TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili belgeler www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
 • "dr.tr" alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.
 • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.
 • Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin diğer genel kuralları uygulanır.
 • Alan adlarının içerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin yapacağı sınırlamalar geçerlidir. Bu sınırlamalar www.ttb.org.tr/drtr adresinde açıklanmıştır.

İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği doktora aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin, TTB'nin ya da yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur. İçeriğe ilişkin yapılacak şikayetlerin Türk Tabipleri Birliği Bilişim Birimi'ne ulaştırılabilmesi için dr.tr uzantılı web sayfalarında TTB tarafından boyutu belirlenmiş logo ile bir bağlantı oluşturulacak ve ana sayfanın en alt kısmında görünür biçimde bulundurulacaktır.

KURALLAR

[dr.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TTB üyesi, üye olmayanların TTB tarafından istenen tıp.margin-top-md doktoru olduğuna ilişkin belgeleri (mezun olduğu tıp.margin-top-md fakültesi diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin noterden onaylı örneği), muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini Türk Tabipleri Birliği'ne iletmesi, tıp.margin-top-md doktoru ya da doktor ortaklığı olması esastır.

[dr.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türk Tabipleri Birliği'dir.

Bir doktorun alan adı başvurusu yapması halinde; [adıikinciadı[varsa]soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek:

 • orhanodabasi.dr.tr
 • oodabasi.dr.tr
 • odabasio.dr.tr
 • oodabasi-1.dr.tr

Bir doktorluk ortaklığı adına bir ya da birkaç doktorun başvuru yapması durumunda; [birlikte çalışan doktorlardan biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek:

 • odabasi.dr.tr
 • sincan.dr.tr
 • odabasisincan.dr.tr
 • sincanodabasi.dr.tr
 • orhanodabasi.dr.tr

Doktorluk ortaklığının alan adı başvurusu yapması durumunda; [doktor ortaklığı doktorlarından biri ya da bir kaçının adı ve/veya soyadı].dr.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek:

 • odabasi-sincan-yavuz.dr.tr
 • orhanodabasi-muratsincan.dr.tr
 • odabasi-sincan-yılmaz-yavuz.dr.tr
 • odabasi-1.dr.tr

Muayenehane/doktorluk ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması durumunda başvuran kişi ve muayenehane/doktorluk ortaklığında çalışan diğer kişilerin 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası gereki Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi olup, üyelik bilgileri MERKAp.margin-top-md (TTB Merkezi Kayıt Programı)'da eksiksiz olan doktorların başvuruları otomatik olarak değerlendirilir.

Başvuru sırasında tabip.margin-top-md odasına üye olan ancak MERKAP'da bilgileri eksik ya da yanlış olanlar bağlı oldukları tabip.margin-top-md odasına başvurup.margin-top-md gerekli işlemleri yaptıracaklardır. Yapılan düzenleme MERKAP'da görüldüğünde başvuru değerlendirilir.

Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmayan doktorlar çalıştıkları ilin bağlı olduğu tabip.margin-top-md odasına üye olabilecekleri gibi eğer üye olmalarında yasal bir engel varsa TTB tarafından istenen tıp.margin-top-md doktoru olduğuna ilişkin belgeleri, muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini iletmekle yükümlüdür. Belgeler TTB'ye ulaştıktan sonra bilgiler ilgili kurulun incelemesinden sonra başvuru değerlendirmeye alınır.

Her tıp.margin-top-md doktoru üyesi olduğu doktorluk ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir.

Alan adı tahsisi için, doktorun kayıt edici firmaya online olarak başvurması ve istenen bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin TTB'ye ulaştırılması gerekir. TTB'nin onayı üzerine DNS Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi tıp.margin-top-md doktoru, doktorluk sıfatını geçici ya da sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, muayenehanesinin kapanması, doktorluk ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TTB tarafından res'en geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan doktor TTB'nin ya da yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması ya da geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran doktorla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TTB Bilişim Birimi ya da yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[dr.tr] alan adı başvurusunda bulunan doktor, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TTB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

www.dr.tr, alan adı ".tr" Türk Tabipleri Birliği tarafından rehber hizmeti (www.ttb.org.tr adresinde yer alacak rehberin içeriğine alan adı sahibi karar verir.) vermek için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetiminin diğer genel kuralları uygulanır.

Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep.margin-top-md edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/eweb/drtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

DR.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

a) İdari Sorumlu Degişiklik formu (kaşeli imzalı),
b) Kimlik fotokopileri.

.GOV.TR

GOV.TR, T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adıdır.

Bu alan adının tahsis edilmesi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin “.tr” alan adı yönetimine gönderilmesi gerekmektedir.

Her ilin adı “.gov.tr” alanı altında valiliklere tahsis edilir (örneğin;antalya.gov.tr, rize.gov.tr).

Her ilçenin adı ise “.gov.tr” alanı altında kaymakamlıklara tahsis edilir (örnegin, beykoz.gov.tr, altindag.gov.tr) Bu kurallara ek olarak “.tr” alan adı yönetiminin diger genel kuralları uygulanır.

GOV.TR TRANSFER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

İdari sorumlu degişiklik formu (kaşeli imzalı),

.POL.TR

POL.TR, T.C. Emniyet teşkilatının kullanması için açılmış bir alt alan adıdır.

Kimler pol .tr uzantılı domain kaydedebilir?

Emniyet Teşkilatı

a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe), başvuru sahibi bağlı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü amirinin imzası ve kuruluş mührü ile iletilmelidir.

– POL.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

İdari sorumlu degişiklik formu (kaşeli imzalı),

.MIL.TR

Kimler mil.tr uzantılı domain kaydedebilir?

Mil.tr alt alan adı, T.C. askeri kurum ve kuruluşların kullanması için açılan alan adıdır.

Silahlı kuvvetler

a) Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesi.

.BE

Domain tescil işlemi sağlanırken kontak bilgilerinizi doğru girmeniz gerekmektedir. Domain tescil işleminden sonra ana kayıt firması DNSBELGIUM tarafından e-mail aracılığı ile kontak doğrulama talebi olacaktır.

Bu mailden "verify your contact details" linkine tıklayarak doğrulama yapılması gerekmektedir. Kontak doğrulama yapılmayan alan adları ana kayıt firması tarafından silinmekte yada suspend edilmektedir.

Suspend edilen domainlerin aktif edilebilmesi için kayıt firmasına gönderilmek üzere tarafımızdan bilgilerinizi doğrulayabilecek “kimlik, fatura, pasaport vb.” evrak talebinde bulunulacaktır.

Silinen domainler de ise tekrar aktif edilme olasılığı bulunmamaktadır ve ücret iadesi yapılmamaktadır.

Örnek Mail:

Önemli Notlar

ÖNEMLİ NOTLAR;

A) .TR UZANTILI DOMAİNLER WHOİS KORUMA DESTEKLEMEMEKTEDİR BU NEDENLE .TR UZANTILI DOMAİNLERİN WHOİS BİLGİLERİNİ GİZLEYEMEZSİNİZ.

B) .TR UZANTILI DOMAİNLERDE “KAYIT EDİCİ(AD-SOYAD veya FİRMA)” BİLGİLERİ GÜNCELLENMEDİGİNDEN TİCARİ AMAÇLI KULLANILMASI YASAKTIR.

C) .COM.TR UZANTILI DOMAİNİNİZİ BİR BAŞKASINA DEVRETMEK İSTİYORSANIZ DOMAİNİ ALMIŞ OLDUGUNUZ FİRMANIZI veya MARKA TESCİLİNİZİ DE DEVREDECEK OLDUĞUNUZ KİŞİYE DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİZ GEREKMEKTEDİR

Evrakların belge@isimtescil.net adresine gönderilmesi gerekmektedir.
.COM.TR

COM.TR ,Gerçek ve tüzel kişilerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adıdır. Com.tr uzantılı domain satın alabilmeniz için almak istediğiniz isim ile ticari ünvanınızın aynı olması gerekir. Satın almak istediğiniz ismi resmi belgelerle ile desteklemek zorundasınız.

COM.TR Domain Tescilini İçin Göndermeniz Gereken Evraklar;

 • Tüm .TR uzantılı domain başvurusu için kesinlikle Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) iletilmelidir. https://www.isimtescil.net/documents/tahsisformu.doc url adresinden dökümanı bilgisayarınıza indirerek doldurabilirsiniz. Dilekçe içerisindeki, takip numarası bölümünü boş olarak diger idari sorumlu kodu, ödeme sorumlu kodu, teknik sorumlu kodu alanlarını FP39-METU olarak kalması gerekmektedir. Bu alanların dışındaki ad-soyad (firma sahibine ait), domain ismi, e-mail, telefon ve adres bilgilerini doldurarak firma sahibinin imzası ve firmaya ait kaşeyle birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Talep edilen tüm domain adları (alan adı) beyan edilecek belgedeki unvan ile birebir aynı olmalıdır. Tahsis edilecek alan adları için ilgili kuruluşca “.tr” alan adı yönetimine iletilen belgeler değerlendirilirken; ilgili belgede yer alan marka, ticaret ünvanı vb.’ nin “ayırt edici” ve “esas unsurunu oluşturan ibareler esas alınır.İlgili ünvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı yada sektörü vb. Tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez.

Örneğin; “ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.” ayırt edici ve esas unsuru oluşturan “ornek.com.tr” ya da “ornektekstil.com.tr” alan adını alabilir. “tekstil.com.tr”, “ithalat.com.tr”, “ihracat.com.tr”, “ticaret.com.tr” alan adlarını alamaz.

Vergi levhası kesinlikle belge olarak kabul edilmemektedir.

LTD ve A.Ş, Şahıs İşletmeleri; Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) iletilmelidir,

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı. Faaliyet belgeleri son altı (6) ay için alınmış olmalıdır.
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi”
Not: Alan adı tahsis formu haricindeki belgelerden bir tanesi yeterlidir.

Marka Tescil Sahipleri;

Şahıs olarak COM.TR domain satın almak istiyorsanız yada firma ünvanınız almak istediginiz domain ile uyumlu degil ise almak istediginiz ismin marka tescilini yaptıra bilir ve COM.TR domaini almak için marka tescil başvurunuzun sonuçlanmasını beklemeden ,marka başvuru belgenizle beraber 1-2 gün içerisinde COM.TR domaininizi tescil ettire bilirsiniz.

 • Marka tesciliniz var ise aşagıdaki evrakları göndermeniz gerekmektedir.

Marka tescil Belgesi Sahipleri,

a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
c) Kesinlikle talep.margin-top-md edilen Domain adı marka tescil belgesindeki isimle birebir aynı olmalıdır.
d) Marka Sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi.
e) Eğer Marka üzerinde herhangi bir devir işlemi yapılmış ise Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Devir sözleşmesi iletilmelidir.
f) Marka tescil belgesi birden fazla şahıs adına ise herbir şahsın kimlik fotokopisi ve dilekçede imzalı ile ismi yer almalıdır.

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bicimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir. (556sy. KararnameMadde 5) Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Diğer bir tarif ile ; Firmanızın kullanımında bulunan ve müşterilerinize karşı ayırt edici özellikler taşıyan; kuruluşunuzun kurumsal imajını diğer kişi ve kuruluşlara karşı açık şekilde ifade eden her türlü işareti MARKA olarak tanımlıyoruz.

ÜCRETLER VE ÖDEME ŞEKİLLERİ :

HER BİR SINIF İÇİN MARKA BAŞVURU ÜCRETİ KDV DAHİL 954 TL
TESCİL BELGESİ ÖDEMESİ İSE KDV DAHİL 1675 TL OLACAKTIR.
**Tescil belgesi düzenleme harcı (yaklaşık 1 yıl sonra yatırılacak) 1675 TL dir.

Marka tescil hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz http://www.isimtescil.net/markatescil/default.aspx url adresinden incelemenizi yapabilir yada “216 329 9393” nolu hattımızdan marka tescil departmanımızdan destek alabilirsiniz.

Diger işletme sahipleri için gerekli evraklar;

 • İrtibat büroları
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
 • Süresiz yayınlar
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Yayının Aslı
  c) Başvuru sahibi şahıs ise, kimlik fotokopisi
 • Yabancı kuruluşların, Türkiye distribütörü, temsilcileri
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Başvurulan alan adına ait tescil belgesi ( yurt dışı marka veya resmi kuruluşlardan alınmış sicil tasdiği)
  c) İsim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi, (Türkçe ve İngilizcesi)
  d) Türkiye’de başvuran firmanın Ticaret sicil kaydı belgesi.
 • Yurt Dışı Başvuruları
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) For the applications made by the legal entities and organisations; the official documents required must certify that the domain name you apply for is your registered trademark or corporate name. One official document that appropriate for the application, which may be "Commercial Registration Certificate", "Trademark Registration Certificate" etc., is sufficient to register a ".tr" domain.
  c) Furthermore, foreign applicants are to prove business activity in Turkey or have a business relation with a company that is domiciled in Turkey and provide supporting official documents such as franchising agreement, distribution agreement, invoice, custom papers etc.

For any other situation apart from foregoing, you are required to perform your online application and then submit your document(s). You will be informed immediately after your application and document(s) are evaluated.

 • Dergi ve gazeteler
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Derginin/gazetenin aslı
  c) Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi
  d) Başvuru sahibi şahıs ise kimlik fotokopisi
 • Çiftlikler
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi
 • Gemiler
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi
 • Fuarlar
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
 • İlaç isimleri
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi
 • Yerleşim isimleri
  a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
  b) İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep.margin-top-md yazısı.

Ad-Soyad .com.tr ve .net.tr (belge gerektirmez)

A ) Başvuru esnasın da ilgili iletişim formlarına tc kimlik ve ad soyad bilgileri düzgün girilmesi durumunda işlem online olarak gerçekleşmektedir.

B ) Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Tc Kimlik sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

C ) Ekstra belge istendiği durumlarda Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe) da iletilmelidir.

Örnegin: ‘ORHAN VELİ KANIK’ adlı bir kişi orhanvelikanik.com.tr, orhan-veli-kanik.com.tr, orhan-velikanik.com.tr, veli-kanik.com.tr, ovelilanik.com.tr, o-veli-kanik.com.tr, orhanvkanik.com.tr, orhan-vkanik.com.tr, orhan-v-kanik.com.tr, velikanik.com.tr, orhankanik.com.tr, orhan-kanik.com.tr, orhanvelikanik1.com.tr, orhan1kanik.com.tr vb. Şeklinde türetilecek alan adlarını alabileceklerdir.

COM.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Domaini firma evrakları ile tescil etmişseniz,
1. Firmanıza ait imza sirküleri ve “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
2. Domaini Marka tesciliniz ile kayıt ettirdiyseniz,
b) Marka tescil belgesi ile beraber marka tescil şahıs adına ise kimlik fotokopisi ve imzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak göndermeniz gerekmektedir.
c) Marka tesciliniz firma adına ise Marka tescil belgeniz, imza sirküleri ve kaşeli imzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

AD-SOYAD.COM.TR/NET.TR TRANSFER

 • Tr uzantılı Domain Transfer formu (kaşeli imzalı),
 • Kimlik Fotokopisi.

NOT: COM.TR domaininizi almış oldugunuz marka tescilini daha sonra bir başkasına devretmişseniz, domainin iletişim bilgilerinin degiştirilmesi için;

TPE den marka devir sözleşmesi, noterden alınmış marka devir sözleşmesi, devreden ve devir alan kişilerin kimlik fotokopileri ve “Alan Adı Sahip.margin-top-md Güncelleme Formu” doldurarak tarafımıza imzalı bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

.ORG.TR

ORG.TR ,Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. Kuruluşlar ve oluşumlar için alt alan adıdır.

Kimler org .tr uzantılı domain kaydedebilir?

Dernek ve Vakıflar

a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Dernekler için, dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfası yönetim kurulu tarafından onaylanmış hali ile,
c) vakıflar için, vakıf senedinin ilk üç sayfası ile son sayfası yönetim kurulu tarafından onaylanmış hali ile,

Kar amacı gütmeyen oluşumlar

a) Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),
b) Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

ORG.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR,

İdari Sorumlu Degişiklik formu (kaşeli imzalı),
a) Dernek tüzüğünüzün ilk 5 sayfası (dernekler yönetim kurulu tarafından onaylı halini),
veya
b) Vakıflar için, Vakıf senedinizin ilk beş sayfası.

.BİZ.TR.-.İNFO.TR

Amaç: Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan oluşum, kuruluş ve girişimcilere yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, alan adı tahsisi için genel kurallara uygunluk dışında herhangi bir sınırlama yoktur.Kişi, kuruluş ve oluşumların internet ortamında varolmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

“info.tr” ve “biz.tr” alt alan adları, kişisel ve kurumsal başvurunun yapılabildiği ve “ilk gelen alır”, ”ala adı-kuruluş ilişkisi aranmaz” ilkeleri ile tahsis yapılan alt alan adlarıdır.

KAPSAM: İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarınında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluklar ilgili alan adının tahsis edildigiği kişi ve kuruluşlara aittir.

KURALLAR:Alan adı tahsisinde hiçbir belge istenmeyecektir.

İlk başvuran kişiye alan adı tahsis edilecektir. www.info.tr , web.info.t, www.biz.tr, ve web.biz.tr alan adları “.tr” alan adı yönetimi tarafından rehber hizmet için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak “.tr” alan adı yönetiminin diğer genel kuralları uygulanmaktadır.

.biz.tr ve .info.tr transfer için istenilen evraklar,

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu degişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip.margin-top-md Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.NET.TR

NET.TR , İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden web, portal, tarama, e-posta vb. Katma degerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlar için alt alan adı. Ticari özel ve tüzel kişiler için alt alan adıdır.

KAPSAM: internete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden portal, tarama, e-posta, web gibi katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlara; internet tabanlı çalışan ve belli bir süre hizmet verdiğini kanıtlayan kişi yada kuruluşlara yada internet hizmeti verecegini beyan ederek 3 ay içinde taahütünü yerine getirecek olan tüm kuruluşlara tahsisi edilmektedir.

Erişim hizmeti veren kuruluşlara ek olarak, internet üzerinden yeni katma değerli hizmetler veren, varolan hizmetlerin internette taşınmasını sağlayan, toplumsal yarar ve toplumsal katılımı arttıran projelerin barındırılmasını hedeflemektedir.

Yukarıdaki tanıma uyan kişi yada kuruluşlar “.net.tr” altında alan adına başvura bilir.

İnternet servis sağlayıcılar

a)Alan Adı Tahsis Formu (dilekçe),

b)Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
c)Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi
d)Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe
e)Unvana göre başvuru yapılması halinde Ticari Tescil Belgesi.
f)Başvuru sahibi şahıs ise, kimlik fotokopisi

Şahıs olarak .NET,TR alımı,

a) Almak istenilen ismin marka tescil belgesi yada marka tescil başvuru belgesi,
b) .NET.TR dilekçesi,
c) Alan adı tahsis formu
d) Marka tescil şahıs adına ise kimlik fotokopisi, marka tesciliniz firma adına ise faaliye belgesi yada sicil gazetesi,
e) Elle yazılmış net.tr domain ismini kullanma sebebini açıklayan imzalı bir dilekçe iletilmesi gerekmektedir.

NOT : İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe örneği için tıklayınız.

NET.TR TRANSFER İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR,

Firma ise;

 • İdari sorumlu değişiklik formu (kaşeli imzalı)
 • İmza sirküleri,
 • Yer sağlayıcı faaliyet belgesi.

Şahıs ise;

 • İdari sorumlu değişiklik formu (kaşeli imzalı),
 • Kimlik fotokopisi,
 • Yer sağlayıcı faaliyet belgesi.
.NAME.TR

Name.tr politika, yöntem ve kurallar,

AMAÇ: “name.tr” alt alanı, T.C. vatandaşları ile türkiye’de yaşayan yabancı kişilerin, kişisel kullanımı için açılmış bir alt alandır. Bu alt alan “.tr” üst düzey alanı altındaki kişisel alanların ve hizmetlerin (web sayfaları, e-posta vb.) sayısının arttırılarak, internetin kişisel kullanımının yaygınlaştırılmasına, bireylerin toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve kişisel gelişimlerini artırabilmektesine olanak saplanmasın içi açılmıştır.

KAPSAM: İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarınında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluklar ilgili alan adının tahsis edildigiği kişi ve kuruluşlara aittir.

KURALLAR: Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için başvuru ve tahsis sırasında evrak istenmeyecektir.

Ad, ikinci ad, soyad, yada bunların ilk harflerinin herhangi bir sırada birleştirilmesi yada birleştirme işleminde tire(“-”)sembolünün kullanılması(yetmedigi durumlarda tireli yada tiresiz olarak eklenecek bir sayı) ile oluşturulacak adlar kullanılabilecektir.

Örnegin: Orhan Veli Kanık adlı bir kişi,

Orhan.name.tr, veli.name.tr, kanik.name.tr, orhanveli.name.tr, orhan1.name.tr, orhan-veli.name.tr, vkanik.name.tr, kanik-v.name.tr, o-veli.name.tr vb. Şeklinde türetilecek alan adları alabilecektir.

Alan adlarının tahsisisinde başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda ilgili alan adı “tr” alan adı yönetimi tarafında iptaledilebilecek ve başvuru sahibi, ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarını feragat etmiş sayılacaktır.

Ayrıca , nüfus kayıtlarında geçen isimlerinden farklı bir isim ile toplumda genel bir tanınmışlık düzeyine erişimiş olan kişiler, tanınmış ad ve soyadları için de alan adının kendilerine tahsisi için başvuruda bulunabileceklerdir.. (örnegin: Kel Mahmut)

Uyuşmazlık itiraz gibi durumlarda yada ilişi makamlarca gerekli görülmesi ve talep.margin-top-md edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler gereli kabul edilecektir.

www.name.tr, web.name.tr alan adları “.tr” alan adı yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

.name.tr transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu degişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip.margin-top-md Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.GEN.TR

.GEN.TR , Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildigi ve ‘ilk gelen alır’ ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz ’ ilkeleri ile ad tahsisi için yapılan alt alan adıdır.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip.margin-top-md Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

GEN.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu degişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.WEB.TR

.WEB.TR , Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildigi ve ‘ilk gelen alır’ ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz ’ ilkeleri ile ad tahsisi için yapılan alt alan adıdır.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip.margin-top-md Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.WEB.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu degişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TV.TR

.TV.TR , Televizyon Sektöründeki tüm tüzel ve özel kişilikler ve uluslararası programların sahiplerinin kullanımlarına açılmış alt alan adıdır.

KURALLAR:

Televizyon ve film şirketleri, şirket, şahıs, proje, program, ürün, karakter, kampanya vb. İsimlerini alabilirler.

Alan adı tahsisinde biçbir belge istenmeyecektir. İlk başvuran kişiye alan adı tahsis edilecektir.

Yayınlanmakta olan, yayınlanmış ve yayınlanacak olan programlar, kanuni sahipleri tarafından alınabilirler.

Henüz yayına çıkmamış programlar, beyana bağlı olarak, bir yıllık itiraz askısı ile verilirler. Askı süresince itiraz halinde, projenin ilgili belgeleri kanıtlanması gerekmektedir.

www.tv.tr ve web.tv.tr alan adları “.tr” alan adı yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılmaktadır.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip.margin-top-md Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TV.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu degişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TEL.TR

.TEL.TR , Türkiye’ de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren kuruluşların, Türkiye’ de kullandıkları her türlü telefon numarası ile bağlantılı olarak tahsis edilebilen alan adıdır.

İlk başvuran alır : sadece telefon numaraları için kullanılabilir. Formatı “216 329 9393” şeklinde olmalıdır. Herhangi bir belge talep.margin-top-md edilmez.

Kapsam: İçerik olarak kullanımındai diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik nedeniyle “.tr” alan adı yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

Kurallar

Hiçbir .tr uzantılı domain ticari amaçla domain adını alıp.margin-top-md başkasına satma gibi kullanılmaz (*)

.tel.tr gibi uzantılar gerek olduğunda bir belgeye dayandırılabilmelidir.

.tr uzantılı domainlerde sahip.margin-top-md değişikliği yapılamaz. Ancak, adres telefon gibi bilgiler güncellenebilir.

Kontak güncelleme işlemleri ise evrak ile yapılmaktadır. Kontak güncelleme işlemi için ise ;

Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “Alan Adı Sahip.margin-top-md Güncelleme Formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.TEL.TR transfer işlemi için gerekli evraklar.

1.Tescil eden şahsa ait kimlik fotokopisi ve imzalı olarak “idari sorumlu degişiklik formu” doldurarak gönderilmesi gerekmektedir.

.BBS.TR
Önemli Notlar